"Abedar's en Hermels Hoeve Teckels"

Korthaar standaard teckels

Ch. Abedar's Yours Truly x Ch. Kron-Prince (f-nest)

Ch. Kron-Prince

Op 3 augustus 2017 zijn de pups van Ruby x Kron-Prince geboren. Twee rode reutjes en vier black and tan teefjes. Abedar's

Freiherr Fritz
Faber
Fje
Frizzle Sizzle
Fräulein Happenstein
Fierljepster Fiepje

0528 351537

Telefoon: 0528 - 35 15 37


© Teckelhouse, realisatie Mopslaan.nl / Monique's Webdesign 2023